اخبار

انجمن عکاسان خراسان رضوی در ایستگاه دوم دوسالانه عکس

انجمن عکاسان خراسان رضوی در ایستگاه دوم دوسالانه عکس
دومین دوسالانه عکس انجمن عکاسان خراسان رضوی همزمان با روز جهانی عکس در نگارخانه رضوان برگزار می گردد.

این دوسالانه یکشنبه 28 مردادماه ساعت 17 همزمان با روز جهانی عکاسی 19 آگوست 2018 در نگارخانه رضوان مشهد گشایش می یابد. در این نمایشگاه آثار پیشکسوتان بزرگ عکاسی استان خراسان رضوی و جوانان خلاق در هنر عکاسی به نمایش در خواهد آمد. این نمایشگاه که با چاپ آثار در کتاب همراه است ، 77 اثر آن به صورت چاپی بر روی دیوار نگارخانه و 122 اثر در کتاب به چاپ رسیده است.

از برنامه های این انجمن در طول برگزاری نمایشگاه؛ رونمایی از کتاب، کارگاه تخصصی و تقدیر از عکاسان سال خواهد بود.

هنرمندان شرکت کننده در این دوسالانه به شرح ذیل می باشند: ابراهیــم بهرامــی . احمــد فیــاض محمدآبــادی . اســحاق ریگــی . افشــین تحفه گــر . الهــام عرفانیــان زجاجــی . امیــد میــر . امیــر اباذریــان . امیــر حاجــی عباســی . امیرحجــت صفرلــی . امیرحســین صفرلــی . آلما منشــی باغان . بهنازالســادات جــوادی . جواد رضایی ســالانقوچ . حامــد عامــل صبــاغ جــوان . حامــد کلاهچیان تبریزی . حســین کام شــاد . حمیدرضا کوثر . رســول امیــن زاده . رضا رادپــور . رضا صفائیان خاکســتر . روح الله صحرایــی . زهــرا باقــرزاده . ســعید احمــدی . ســعید ربیــع زاده . ســیامک ایمانپــور . ســید جــواد ســیدی . ســید حســین کوشــه ای . ســید علــی ســیدی . ســید علیرضــا رجایــی شوشــتری . ســید ناصــر علویــزاده . ســیدجلیل حســینی زهرایــی . شــرمین نصیــری . شــهرزاد شــهرکی . صمــد میــر . عــارف جلایــری لاییــن . عارفــه احمدیــان یــزدی . علــی ســامعی . علــی کریمــی رســتگار . علــی محمــدی . علــی میرشــاهی . علــی میرقطبــی . علیرضــا عطاریانــی . غــلام عبــاس اشــرفی پویــا . غلامحســن رضایــی صــراف . فاطمــه بارانــی . فرامــرز عامــل بردبــار . فرشــید مینویــی . فرنــاز هــادی بیــک . قدیــر وقــاری شــورچه . مجیــد بندارمقــدم . مجیــد ســیف العلمایــی . محمــد امیــن وحــدت . محمــد جعفــر جــراح نجفــی . محمــد جعفــر کروژدهــی . محمــد شــرفی فریمانــی . محمدجــواد صفــاران . محمدحســین غایبــی . محمدرضــا شــاه پســند . محمدرضــا لطفــی . محمــود حیطــه . مرحــوم احمــد خادم الحســینی . مســعود احمــدزاده مطلــق . مهــدی اســحاقی قالیبــاف . مهــدی رضایــی . مهــدی زابــل عباســی . مهــدی عقیقــی . مهــدی فتحــی . مهــدی وقــاری شــورچه . نســترن اســفندیاری . نســرین شــاه محمــدی . نغمــه صادقــی دلویــی . نویــد شایســته . وحیــد شــعله شــکور . وصــال ترابــی . هــادی عزیزیفــر . هاشــم جــوادزاده . یوســف قارونــی فــردی . تینــا تحفه گــر . ســاینا مهــرور . ســپهر نصیــری زاده . ســجاد صالحــی . ســهیلا حســن نژاد . غلامرضــا جمالــی . مجتبــی ملکــی . محمــد حســین زاده . محمــد مهدوی پــور . مریــم صدیقــی بابایــی . نــدا کریمـی

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید