• اداره برنامه ریزی ،آمار و تامین منابع


چارت طرح و برنامه
 


 کارشناس آمار : مریم عصفوری                    تلفن : (196 داخلی )38594001 
کارشناس بودجه :  حمید احمدی مجیدی          تلفن : (133 داخلی )38594001  
 کارشناس برنامه ریزی: فهیمه بهشتی صفت    تلفن : (196 داخلی )38594001