معاونت ها و مراکز ستادیگروه طرح ،برنامه و تحول اداریاداره کارآفرینی وتوسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری

اداره کارآفرینی وتوسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری

 کارشناس توسعه مشارکتهای فرهنگی هنری: محمد یوسف زاده :  

کارشناس توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری : راحله رضوانی

تلفن : (161 داخلی ) 38594001