• اداره توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

سرپرست اداره :سید اسماعیل هاشمی  

تلفن : (216 داخلی ) 38594001 

کارشناس فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال: زهرا جواندوست

تلفن(204 داخلی)38594001