معاونت ها و مراکز ستادیگروه طرح ،برنامه و تحول اداریدبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و هنری

دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و هنری

دبیر ستاد و مسئول دبیرخانه هماهنگی فعالیت های فرهنگی و هنری : مینا بهداد

تلفن : (184 داخلی )38594001