معاونت ها و مراکز ستادیگروه طرح ،برنامه و تحول اداریدبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و هنری