• اداره آموزش

 سرپرست اداره : محمدرضا محمدی              تلفن : 37271973
 کارشناس آموزش : ملیحه چکنی                                  
 کارشناس آموزش : حسین رمضانی                             
 کارشناس آموزش : قاسم صبوری                                
 کارشناس آموزش ضمن خدمت : محمد هادی حیدری بکاولی