معاونت ها و مراکز ستادیگروه طرح ،برنامه و تحول اداری

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

تلفن

مهدی یونسی

سرپرست گروه طرح و برنامه و تحول اداری

38594001   داخلی 110

حمید احمدی مجیدی

مسؤل امور بودجه و تأمین منابع

13338594001   داخلی

حسن آرایش

کارشناس تحول اداری

38594001

فهیمه بهشتی صفت

مسئول امور برنامه ریزی

38594001   داخلی196

زهرا جوان دوست

کارشناس تحول اداری

38594001   داخلی 204

راحله رضوانی

مسؤل امور کار آفرینی

 و تحول اداری

161     38594001 داخلی

مریم عصفوری

مسئول امور آمار

38594001   داخلی196

سید اسماعیل هاشمی

کارشناس فن آوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال

38594001   داخلی216