معاونت ها و مراکز ستادیگروه قرآن و عترت

معاون قرآن و عترت

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

تلفن

محمدتقی

کاظمی نسب

رئیس گروه قرآن و عترت

37299226-37299225

داخلی 103

حمید صمدی

سرپرست اداره تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

37299225 داخلی102

حسن فریبرز راد

کارشناس امور آموزش و پژوهشهای قرآنی

37299225 داخلی101

محمد رجبی

کمک کارشناس قرآنی

37299225 داخلی105

محمدرضا میری

کمک کارشناس تبلیغ و ترویج امور قرآنی

37299225 داخلی104

دبیرخانه شورای هماهنگی وگسترش فعالیت های قرآنی استان خراسان رضوی 
شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی 
دبیرخانه دائمی نمایشگاه قرآن و عترت مشهد مقدس 
دبیرخانه آزمون قرآن و عترت استان خراسان رضوی 
دبیرخانه سلسله جشنواره های قرآنی آیات