حوزه مدیریت

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

تلفن

جعفرمروارید

مدیرکل

38594001  داخلی 187

یوسف امینی

قائم مقام مدیرکل

38594001  داخلی104

حسین جوادی

سرپرست حوزه مدیریت

38594001  داخلی214

محمود کریمی

متصدی امور دفتری

38594001 داخلی187

نجمه باقری

کارشناس مراسلات و مکاتبات

 دفتر مدیرکل

38594001  داخلی142

زهره سزاوار ذاکران

کارشناس حوزه مدیریت

38594001  داخلی138

مریم جعفر زاده

سرپرست اطلاع رسانی و روابط عمومی

38594001 داخلی 189

رضا بقائی

کارشناس تبلیغات و سمعی بصری روابط عمومی

38594001  داخلی135

     

مجتبی اطمینان

کارشناس شورای فرهنگ عمومی

38594001  داخلی206

محسن

آرین منش

مسئول هماهنگی، پیگیری و نظارت بر امور شهرستانها

38594001  داخلی163

علیرضا خیاط

کارشناس امورشهرستانها

38594001   داخلی184

مجتبی حسینی کفشدار

مسئول امور جوانان و نخبگان

38594001  داخلی225

محمد هادی حیدری

کارشناس شورای فرهنگ عمومی

38594001  داخلی 207

آناهیتا بدیعی

کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

38594001  داخلی 207

مهناز

صاحب نظران

متصدی مرکز اسناد

36047214

کریم مصطفوی

سرپرست واحد امور حقوقی ، قراردادها و املاک

38594001  داخلی 212

محمود نیتی

کارشناس برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی (خدمات سفر زائرین)

38594001   داخلی 211