معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت امور هنریاداره امور سینمایی و سمعی و بصری

اداره امورسینمایی و سمعی و بصری

سرپرست اداره امورسینمایی و سمعی و بصری : سید حجت طباطبایی

کارشناس اداره امورسینمایی و سمعی و بصری : سوسن محمدزاده

تلفن:٣٦٠٧٥٤٨١

نمابر:٣٦٠٧٥٤٨٠

آدرس: پارک ملت، مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع)

 نکته: جهت اطلاع  از نحوه دریافت مجوز های این اداره به درگاه خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید.