اداره هنرهای نمایشی

سرپرست اداره: سید حجت طباطبایی

تلفن:36075481

نمابر:36075480

آدرس: پارک ملت، مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع)

 نکته: جهت اطلاع  از نحوه دریافت مجوز های این اداره به درگاه خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید.