معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت امور هنری و سینمایی

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

تلفن

جواد روشندل

سرپرست معاونت هنری و سینمایی  

36047214

  بنفشه افهمی

کارشناس ضمن خدمت

36075483 داخلی 274

ساسان امید

مسئول دبیرخانه شورای رسیدگی و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری

36075483 داخلی 250

ملیحه آزموده

کارشناس موسیقی

36075483 داخلی241

محمدرضا باباخانی

کارشناس امورایثارگران

36075483 داخلی248

فرشید تمری

کارشناس هنرهای نمایشی

36075483 داخلی261

عباس توکلی

کارشناس هنرهای نمایشی

36075483 داخلی275

حسین توکلی

کارشناس کمیته تکریم اصحاب فرهنگ و هنر استان

36075483 داخلی252

مهدی جهان زاده

متصدی امور دفتری

36075483 داخلی205

رضا حسینی

کارشناس امور نمایشی

36075483 داخلی262

حر  رشیدی

کارشناس آموزشهای مهارتی

36047411

طاهره دانشور

مسئول دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس استان خراسان رضوی


حسین شکارسو

امور تلفن خانه مجتمع امام رضا (ع)

36075483

داخلی200-238

قاسم صبوری

کارشناس آموزش

36047411

محمد صفار

کارشناس هنرهای تجسمی معاونت هنری و سینمایی استان

36075483 داخلی250

سید حجت طباطبائی واعظ

رئیس اداره سینمائی و سمعی و بصری

36075483 داخلی246

جعفر عباس پور

سرپرست مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع)

36075483 داخلی201

36075484

وجیهه قاسمی

مسئول دبیرخانه هیات رسیدگی به امور موسسات تک منظوره هنری

36075483 داخلی241

سوسن محمدزاده

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

36075483 داخلی263

میترا مسئله گویان

کارشناس گروه امور هنری

36075483 داخلی268

معینی فیض آبادی

رئیس هنرستان هنرهای زیبای پسران مشهد

36229991

هادی منفرد

دبیرکمیته تکریم اصحاب فرهنگ و هنر استان

36075483 داخلی248

جواد نوری

کارشناس دبیرخانه شورای نظارت برنمایش استان

36075483 داخلی225

ندا هادیانی

کارشناس آموزشهای مهارتی در حوزه هنرستانهای

36075483 داخلی274

راضیه هاشمی

دبیرخانه معاونت هنری

36075483 داخلی226

زهرا هاشمی

کارشناس سینمایی و سمعی و بصری

36075483 داخلی 249

حمید صابر

کارشناس پژوهش

36075483 داخلی234

حمید نصرآبادی
کارشناس آمار

36075483 داخلی207

 

مجتبی بصیرنیا

کارشناس امور مربوط به تفاهم نامه ها ،تسهیلات و توسعه مشارکت های هنری و سینمایی
 

36075483 داخلی

 

فرهاد حیدری

 کارشناس آموزش
 36075483 داخلی