• اداره امور نشر

سرپرست اداره کتاب و امور ناشرین و دبیرخانه هیات نظارت بر نشر: زهرا صفاری

تلفن 38594001 -0511

داخلی:150

کارشناس اداره نشر: 

مژگان بخت آزاد داخلی 211

راضیه رحیمی کارشناس دبیرخانه هیات نظارت بر نشر:

داخلی :151

مسعود فاضل کارشناس دبیرخانه هیات نظارت بر نشر:

داخلی :150

احمد حسینی کارشناس امور کتاب و ناشرین :

داخلی :151