اداره امور نشر

سرپرست اداره کتاب و امور ناشرین و دبیرخانه هیات نظارت بر نشر:

بی بی فاطمه حسینی

تلفن 38594001 -0511

داخلی: ١٤٨

کارشناس اداره نشر: 

مژگان بخت آزاد داخلی169

مهرنوش نالایی :کارشناس صدور مجوز

داخلی :151

راضیه رحیمی کارشناس دبیرخانه هیات نظارت بر نشر:

داخلی :215

مسعود فاضل کارشناس دبیرخانه هیات نظارت بر نشر:

داخلی :150