• اداره مطبوعات و تبلیغات

سرپرست اداره : علیرضا سفیدیان

شماره تماس:8594001-0511

داخلی:177

کارشناسان مطبوعات:

امیر بهجو : داخلی139

حسین فنائیان: داخلی172

طاهره پرخویی کارشناس آگهی های مطبوعات: 

داخلی :173

کارشناس تبلیغات و منع اسامی بیگانه:

زهرا عارفی پور: داخلی 145

نکته: برای اطلاع از نحوه دریافت مجوزه های مربوط به این حوزه به درگاه خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید.