اداره مطبوعات و تبلیغات

سرپرست اداره : محسن سمیع

شماره تماس:8594001-0511

داخلی:173

کارشناسان مطبوعات وتبلیغات:

حسن باغدار : داخلی172

ماهرخ نادری :داخلی :173

زهرا عارفی پور: داخلی 145

مرتضی اثنی عشری :داخلی177

نکته: برای اطلاع از نحوه دریافت مجوزه های مربوط به این حوزه به درگاه خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید.