اداره امور فرهنگی

سرپرست اداره: بی بی فاطمه حسینی 

شماره تماس:8594001-0511

داخلی:148-202

کارشناس امور فرهنگی:

طیبه سیدی: داخلی 180

کارشناس فرهنگی و موسسات فرهنگی تک منظوره :

علی سراجی: داخلی 129

کارشناس موسسات فرهنگی چند منظوره:

فاطمه هنرمندی :داخلی:168

انبار کتاب:

مصطفی سعیدی

 نکته: جهت اطلاع  از نحوه دریافت مجوز های این اداره به درگاه خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید.