اداره امور چاپ

سرپرست اداره: جلال مدیر شانه چی

شماره تماس:8594001-0511

داخلی:152

کارشناس امور چاپ:

ابوالحسن ایزدی: داخلی157

نکته: جهت اطلاع از نحوه دریافت مجوز های این اداره به درگاه خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید.