معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت امور فرهنگی و رسانه ای

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

تلفن

افشین تحفه گر

معاون فرهنگی و رسانه ای

38594001   داخلی 188

فاطمه حسینی

رئیس گروه امور فرهنگی

38594001 

داخلی 202-148

محمد بهرا

کارشناس فرهنگی

38594001  داخلی 170

موسی الرضا رمارم

مسئول گردآوری اخبار و اطلاعات حوزه معاونت فرهنگی و رسانه ای

38594001 داخلی 185

علیرضا سفیدیان

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی

 و مطبوعات

38594001  داخلی 185

علی سراجی

کارشناس فرهنگی

38594001  داخلی 170

فاطمه هنرمندی

کارشناس موسسات فرهنگی

 و هنری

38594001  داخلی 168

زهرا صفاری

سرپرست دفتر شعر و ادب

38594001    داخلی 160

حسین حسن آبادی

مسئولیت هماهنگی و پیگیری امور دفتر معاون فرهنگی

38594001   داخلی188

مصطفی سعیدی

انباردار کتاب

37231089

محسن سمیع

سرپرست اداره مطبوعات وتبلیغات

38594001  داخلی 173

امیر بهجو

کارشناس مطبوعات

38594001  داخلی 129

زهرا عارفی پور

کارشناس نظارت بر کانون های آگهی و تبلیغات

38594001  داخلی 172

مرتضی

اثنی عشری

کارشناس مطبوعات

38594001  داخلی 145

حسن باغداردلگشا

کارشناس مطبوعات

38594001  داخلی 177

ماهرخ نادری

کارشناس تبلیغات

38594001  داخلی139

راضیه رحیمی

کارشناس دبیرخانه هیأت نظارت

بر نشر

38594001  داخلی180

مسعود فاضل

 

38594001  داخلی215

مهنوش نالایی

کارشناس صدورمجوزکتاب

38594001  داخلی151

محمدجلال مدیرشانه چی

سرپرست اداره امور چاپ

38594001  داخلی152

ابوالحسن ایزدی

کارشناس امور چاپ

38594001  داخلی157