امورمالی

سرپرست  امور مالی: فاطمه زهرا فریبرز                              تلفن :  (  داخلی 119 ) - ٣٨٥٩٤٠٠١

کارشناس اعتبارات: رضوان خوانین                                       تلفن :  (  داخلی 130) - ٣٨٥٩٤٠٠١  

کارشناس تنظیم حساب : مهدیه برات زاده                            تلفن :  (  داخلی 174 ) - ٣٨٥٩٤٠٠١  

کارشناس صدورچک :پروانه آخرتی                                      تلفن :  (  داخلی 174 ) - ٣٨٥٩٤٠٠١  

کارشناس رسیدگی اسناد : مجتبی بصیرنیا                          تلفن :  (  داخلی 134 ) - ٣٨٥٩٤٠٠١  

کارشناس حقوق و دستمزد بازنشستگان و موظفین:جواد تقی زاده  تلفن(  داخلی118  ) - ٣٨٥٩٤٠٠١  

متصدی اموربانکی و دفتری :مهدی رضوانی                            تلفن :  (  داخلی 118 ) - ٣٨٥٩٤٠٠١  

کارشناس حقوق ودستمزد شاغلین: سمیراعمادی                    تلفن :  (  داخلی143  ) - ٣٨٥٩٤٠٠١