امور اموال و کارگزینی

                           

مسوول کارگزینی :علیرضا آهنگر زاده                                       تلفن :  (  داخلی 219  ) - 38594001  

کارشناس کارگزینی:  اکبر طاهری زاده     تلفن :  (  داخلی 128 ) - 38594001  

کارشناس کارگزینی:   سکینه رحیمی                                       تلفن :  (  داخلی 223 ) - 38594001 

سرپرست امین اموال اداره کل ::بلقیس رحیمی                         تلفن :  (  داخلی 198 ) - 38594001