امور اموال و کارگزینی

سرپرست امین اموال اداره کل :جواد نوری                                    تلفن :  (  داخلی 199  ) - 38594001  

مسوول کارگزینی :علیرضا آهنگر زاده                                          تلفن :  (  داخلی 219  ) - 38594001  

کارشناس کارگزینی: حسن عیدی                                              تلفن :  (  داخلی 128 ) - 38594001  

کارشناس کارگزینی: فرزانه فلاحتی                                             تلفن :  (  داخلی 223 ) - 38594001 

کارشناس اموال اداره کل:بلقیس رحیمی                                       تلفن :  (  داخلی 198 ) - 38594001