معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت اداری و مالیامور اداری و دبیرخانه وبایگانی

امور اداری و دبیرخانه

رئیس اداره امور اداری:  محسن آرین منش                تلفن :  (  داخلی 218 ) - 38594001

سرپرست دبیرخانه و بایگانی : علی اصغر عطاریان    تلفن :  (  داخلی 125) - 38594001  

متصدی امور دفتری :  ندا هادیانی                       تلفن :  (  داخلی 144 ) - 38594001  

بایگان : امیر نقیب زاده                                      تلفن :  (  داخلی 127  ) - 38594001  

بایگان : سید جواد مشمول مقدم                        تلفن :  (  داخلی 127  ) - 38594001