معاونت ها و مراکز ستادیمعاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

تلفن

عزت میرنجاتی

معاون توسعه مدیریت و منابع

38594001 داخلی 108

مهدی صدقی

سرپرست اداره امور اداری ، مالی و پشتیبانی

38594001 داخلی 218

علی ابراهیم نژاد

سرپرست نقلیه و خدمات

38594001 داخلی 183-217

امین امیری

کارشناس ناظر طرحهای عمرانی

38594001 داخلی212

پروانه آخرتی

مسئول صدور چک

38594001 داخلی174

محسن آرین منش

مسئول هماهنگی، پیگیری و نظارت بر امور شهرستانها

38594001 داخلی163

علی رضا آهنگرزاده

مسئول کارگزینی

38594001 داخلی219

مهدیه برات زاده

کارشناس تنظیم حسابهای ذیحسابی

38594001 داخلی130

طاهره ساقی

کارشناس رسیدگی اسنادجاری و عمرانی

38594001 داخلی174

 

سوسن سادات پناهی

متصدی امور دبیرخانه

38594001 داخلی144

مرتضی توانا

مسئول امور پشتیبانی و رفاه

38594001 داخلی186

رضوان خوانین

کارشناس اعتبارات

38594001 داخلی174

غلامحسن  دادخواه

کارشناس فرهنگی دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت

38594001 داخلی195

 

نصراله  داوری

کارشناس طرح های عمرانی

38594001 داخلی194

محسن  رحیمی

متصدی تلفنخانه

38594001 داخلی121

بلقیس رحیمی

سرپرست اموال اداره کل

38594001 داخلی198

سکینه رحیمی

کارشناس کارگزینی

38594001 داخلی165

مهدی   رضوانی

متصدی ارسال و مراسلات ذیحسابی

38594001 داخلی118

حسین  رمضانی

کارپرداز عمرانی

38594001 داخلی195

بهارک رنجبر

مسئول امور رفاه کارکنان

38594001 داخلی 199

فاطمه شیخ

کمک کارشناس دفتر طرح های عمرانی

38594001 داخلی224

مهدی صدقی

مسوول دفتر طرح های عمرانی

38594001 داخلی 131

حسن صدیقی

متصدی تأسیسات

38594001 داخلی 220-200

اکبر طاهری زاده

کارشناس کارگزینی

38594001 داخلی128

علی اصغر عطاریان

سرپرست دبیرخانه و بایگانی

38594001 داخلی125

سمیرا عمادی

کارشناس پرداخت حقوق و مزایا

38594001 داخلی143

فاطمه زهرا فریبرزبیرجند

مسئول امور مالی

38594001 داخلی 119

فرزانه فلاحتی

کارشناس حسابداری

38594001 داخلی 130

جواد کاشی تقی زاده

متصدی امور دفتری

38594001 داخلی 118

داود گل کاریان

کارشناس طرح های عمرانی

38594001 داخلی 181

سیدجواد

مشمول مقدم

متصدی امور دفتری

38594001 داخلی 127

محمد رضا مقرب

انباردار

38594001 داخلی 126

امیررضا نقیب زاده

بایگان

38594001 داخلی 127

مهدی یعقوب پور

کارپرداز جاری

38594001 داخلی 117