معاونت ها و مراکز ستادیاداره مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات

ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

نام نام خانوادگی

عنوان پست

تلفن مستقیم

تلفن

سید حمید

هاشمی نژاد

بازرس ویژه و سرپرست دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

38594006

38594001

داخلی 205

الهام طحان زاده

کارشناس ارزیابی عملکرد

-----

38594001

داخلی 205


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۵

فرم ارزیابی مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات

فرم ارزیابی عملکرد

فرم ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
*
*
*