معاونت ها و مراکز ستادیاداره مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات

ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

بازرس ویژه سرپرست دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات : سید حمید هاشمی نژاد 

تلفن: 38594006

 کارشناس اداره مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات: الهام طحان زاده

تلفن: 38594001 داخلی 205

فرم ارزیابی مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات

فرم ارزیابی عملکرد

فرم ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
*
*
*