• ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

مشاور مدیر کل و سرپرست اداره مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات : سید حمید هاشمی نژاد 

تلفن: 38594006

 

 کارشناس اداره مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات: الهام طحان زاده

تلفن: 38594001 داخلی 205

  • فرم ارزیابی مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات

فرم ارزیابی عملکرد
فرم ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
تاریخ و ساعت مراجعه : *  
نام و نام خانوادگی:    
حوزه مراجعه :    
شرح شکایت :    
کارشناس مربوطه :    
تلفن ثابت : *  
تلفن همراه: *  
پست الکترونیک: