معرفی اداره کلتماس با دستگاه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

 آدرس : مشهد - خیابان بهار - ملک الشعرای 27

تلفن : 8594001

نمابر:8594005

پیامک:100030511

کد پستی:9137953451

پست الکترونیک :  khrz1@farhang.gov.ir

سروش http://sapp.ir/farhang_khrz