معرفی اداره کلشرح وظایف

شرح وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

• اجرای سیاستها ، خط مشی ، مقررات ، ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان .

• تقویت روح تحقیق ، تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان ، شعراء ، ادبا و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت شخصیتهای فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه .

• برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی .

• انجام امور لازم برای حمایت ، هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی .

• توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و مطبوعات محلی

• حمایت از ایجاد توسعه ، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ، هنری و سینمائی عیر دولتی و تلاش برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آنها .

• مشارکت و اقدام در ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ، سینمائی کتابخانه های عمومی اسان .

• تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر و زمینه های هنری و فرهنگ بومی و محلی و ارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت متبوع .

• نظارت بر کار آموزشگاههای آزاد هنری ، فرهنگی و سینمائی استان و نیز هنرستانهای هنری و سینمائی و صدور مجوز ایجاد ، توسعه و انحلال آنها در چارچوب خطوط مشی و آئین نامه های مربوطه و با هماهنگی معاونت ذیربط .

• نظارت بر کار مراکز ، کانون ها ، انجمن ها و مؤسسات هنری ، فرهنگی و تبلیغی و سینمائی استان از طریق صدور مجوز ایجاد ، توسعه و انحلال آنها با تأیید معاونت ذیربط و براساس اختیارات تفویض شده .

• نظارت برکار واحدهای صنفی و فعالیت مراکز هنری ، فرهنگی ، سینمائی ، مطبوعاتی و تبلیغی و چاپ و انتشارات استان در حدود آئین نامه ها و مقررات .

• بزگزاری جشنواره ها ، مجامع ، نمایشگاهها و سایر فعالیتهای نظیر فرهنگی و هنری و سینمائی در استان و اعطای جوایز و اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاونت مربوطه .

• ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سراسر استان بویژه نقاط محروم .

• نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی در محدوده استان .

• نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای مذهبی اسلامی استان .

• تنظیم بودجه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی مربوطه .

• اقدام به نمونه سازی هنری ، سینمائی و فرهنگی در حد محدود و ضروری با تأکید به نیروهای مستعد و بالقوه استان .

• نظارت و ارزشیابی کمی و فنی مراکز نمایش « سینما ، تئاتر ، نمایشگاهها و ...» در چارچوب سیاستها و مقررات مربوطه .

• ایجاد ارتباط مستقیم و لازم با معاونتهای مربوطه در حوزه وزارتخانه جهت تسریع در امور و تصمیم گیری ها و انجام سفارشات خاص حوزه های معاونت .

• انجام سایر اموری که از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا طبق مصوبه وزارتخانه بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار می شود .