خدمات و راهنمای مراجعینتکریم ارباب رجوع

رسول اکرم (ص):
هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)

تکریم ارباب رجوع

واحد مدیریت - شورای تحول اداری
*
در صورت تمایل موارد زیر را تکمیل کنید:

* = ضروری

دیدگاه مراجعان محترم

اجازه انتشار نمونه های پر شده فرم وجود ندارد.