ردیف
 عنوان خدمت شناسه خدمت
 1 صدورمجوز موسسه فرهنگی وهنری چند منظوره  130011299112
 2 صدورمجوزموسسه فرهنگی وهنری تک منظوره 13011299111
 3 صدورپروانه فعالیت کانون آگهی وتبلیغات 170212991100
 4 صدورپروانه انتشار نشریه و پایگاههای خبری 17021292000
 5 صدورمجوز ورود ماشین آلات چاپ ودستگاه های وابسته17031288103
 6 صدور پروانه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته13011288101
 7

صدورمجوزچاپ وصادرات محصولات چاپی غیرکتاب وبسته بندی

17021289100
8 صدورمجوزترخیص ماشین آلات چاپ ودستگاه های وابسته17031288104
 9 صدورمجوز اکران طرحهای تبلیغاتی کالا وخدمات170212991106
 10 صدوراعلام وصول کتاب چاپ شده17021286102
11 صدورمجوز پیش از انتشارکتاب 17021286101
12 صدورپروانه نشر 17021286100