• راه های ارتباطی

آدرس: مشهد - خیابان ملک الشعراء بهار (انفلاب اسلامی) 27 - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی - کدپستی: 91379-53451

تلفن: 8594001   -  نمابر: 8594005

سامانه پیام کوتاه: 30000511

---------------------------------------------------------

پشتیبانی وب سایت : 8594001 داخلی : 135

پست الکترونیک :khrz1@farhang.gov.ir